1. J. Podczaszy, „Upadłość jako prawne narzędzie utrzymania rozwoju gospodarczego”, [w:] Holistyczne pośrednictwo finansowe, pod red. J. K. Solarz, E Klamut, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. XX, z. 1, cz. I, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Warszawa 2017, ISSN 2543-8190, Upadłość jako narzędzie utrzymania rozwoju gospodarczego.
 2. S. Gurgul, J. Podczaszy, Dalsza liberalizacja przepisów o upadłości konsumenckiej – konieczne zmiany w świetle uwarunkowań społeczno-gospodarczych, „Przegląd Prawa Publicznego”, Nr 3/2019, 2017, ISSN 1896-8996, Dalsza-liberalizacja-przepisów-o-upadłości-konsumenckiej.
 3. S. Gurgul, J. Podczaszy, „Przygotowana likwidacja – szansa dla niewypłacalnych dłużników czy też nowa forma zbywania przedsiębiorstw”, [w:] Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika. Wybrane aspekty postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego w polskim systemie prawnym, pod red. I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska, K. Flaga-Gieruszyńska, Wydawnictwo Currenda sp. z o.o., Warszawa 2018, Przygotowana likwidacja.
 4. Podczaszy J., Śmierć wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – rozwiązania prawne chroniące interesy ekonomiczne i prawne przedsiębiorstwa spółki, [w:] Transfery międzypokoleniowe. Zarządzanie różnorodnością, pod red. J. K. Solarz, E. Klamut, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. XVIII, z. 9, cz. III, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Warszawa 2017, Śmierć wspólnika w sp. z o.o..
 5. Podczaszy J., Instytucja upadłości konsumenckiej jako warunek utrzymania systemu społeczno-gospodarczego opartego na długu, „Przegląd Prawa Publicznego”, Nr 9, 2017, Instytucja upadłości konsumenckiej.
 6. Podczaszy J., Społeczne aspekty przepisów o upadłości konsumenckiej w świetle przeprowadzonych badań, [w:] Terapia finansów, pod red. E. Klamut, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. XVII, z. 8, cz. III, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Warszawa 2016, speleczne-aspekty-przepisow-o-upadlosci-konsumenckiej.
 7. Gurgul S., Podczaszy J., Niewypłacalność przedsiębiorstwa w ujęciu prawnym i ekonomicznym, [w:] Ryzyko i stabilność finansowa w procesach zarządzania, pod red. K. Raczkowski, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. XVII, z. 8, cz. I, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Warszawa 2016, niewyplacalnosc-przedsiebiorstwa-w-ujeciu-prawnym-i-ekonomicznym.
 8. Gurgul S., Podczaszy J., Executor testamentarius – wykonawca testamentu jako instytucja niedoceniana w polskim systemie prawnym, [w:] Klinika. Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Nr 19-23/2016, Wydawnictwo C.H. Beck, Executor testamentarius.
 9. Podczaszy J., Ignorantia iuris nocet. O powszechnej nieznajomości prawa, [w:] Roczniki Nauk Społecznych, T. 7, Nr 4, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ignorantia-iuris-nocet-o-powszechnej-nieznajomosci-prawa.
 10. Podczaszy J., „Współczesny homo consumens jako homo debitor – instytucja upadłości konsumenckiej w dobie kryzysu finansowego gospodarstw domowych”, [w:] Ryzyko w społeczeństwie i gospodarce. Biografie finansowe, pod red. J. Solarz, M. Lisowski, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. XVI, z. 8, cz. II, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Warszawa 2015, Współczesny homo consumens jako homo debitor.
 11. Podczaszy J., Konsumpcjonizm drogą zniewolenia konsumenta – regulacje prawne przeciwdziałające ekskluzji społecznej, [w:] Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze. Ujęcie interdyscyplinarne, pod red. A. Zimny, Konin: Wydawnictwo Państwowej Szkoły Zawodowej w Koninie, 2015, Konsumpcjonizm drogą zniewolenia konsumenta.
 12. Podczaszy J., In favorem debitoris – zmiany w przepisach dotyczących upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, „Edukacja prawnicza”, Nr 1, 2015, In favorem debitoris.
 13. Gurgul S., Transformacja własności – oszustwo ćwierćwiecza, platforma internetowa – www.gurgul.pl, Własność.
 14. Gurgul S., Przesłanki i funkcje wyceny małych i średnich firm, platforma internetowa – www.gurgul.pl.
 15. Podczaszy J., Upadłość konsumencka jako mechanizm prawny przeciwdziałający wykluczeniu z życia społeczno-gospodarczego osób nadmiernie zadłużonych, „Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego”, Nr 2, 2015.
 16. Gurgul S., Ocena inwestycji zagranicznych w Polsce – Poland for sale!, platforma internetowa – www.gurgul.pl.
 17. Podczaszy J., Quo vadis homo debitor – rozważania na temat prawnego uregulowania upadłości konsumenckiej, „Edukacja prawnicza”, Nr 11, 2014, Quo vadis homo debitor.
 18. Gurgul S., Żądza posiadania, platforma internetowa – www.polishmoney.pl.
 19. Podczaszy J., Koncepcja rządów prawa a jej stosowanie w Polsce, [w:] Rządy prawa i europejska kultura prawna, pod red. A. Bator, J. Helios, W. Jedlecka, Wrocław: Prace naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, Koncepcja rządów prawa a jej stosowanie w Polsce.
 20. Gurgul S., Uwaga na wierzycieli uprzywilejowanych w postępowaniu upadłościowym, „Rzeczpospolita”, Nr 16, 2004.
 21. Gurgul S. Układ po nowemu, „Rzeczpospolita” Nr 169, 2003.
 22. Gurgul S., Upadłość kontrahenta, „Rzeczpospolita”, Nr 163, 2003.
 23. Gurgul S., Upadłość – ucieczka przed odpowiedzialnością, egzekucja z majątku współmałżonka, „Rzeczpospolita”, Nr 157, 2003.
 24. Gurgul S., Sankcje za spóźnienie – kiedy należy wystąpić z wnioskiem o upadłość?, „Rzeczpospolita”, Nr 128, 2003.

„Scientia nobilitat”

„Wiedza uszlachetnia”